Terma & Syarat

Sila baca terma dan syarat berikut, (“Terma Jualan”) dengan teliti yang akan terpakai kepada semua pelawat atau pengguna laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi Terma Jualan, dan menggunakan laman web ini hanya dengan cara yang konsisten dengan Terma Jualan, yang mungkin diubah suai oleh kami pada bila-bila masa. Sekiranya berlaku pelanggaran Terma Penggunaan, kami berhak untuk mendapatkan semua remedi yang tersedia oleh undang-undang dan ekuiti.

Kelayakan

Untuk membuat Pesanan dengan JOLIEWEN, anda mestilah berumur lebih lapan belas (12) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (12), anda boleh membuat Pesanan dengan JOLIEWEN hanya dengan penglibatan ibu bapa atau penjaga.

Larangan

Anda tidak boleh menyalahgunakan Laman web ini. Anda tidak boleh melakukan atau menggalakkan suatu kesalahan jenayah, menghantar atau mengedarkan sesuatu virus atau menyiarkan apa-apa bahan lain di laman web ini yang berniat jahat, berbahaya dari segi teknologi, melanggar keyakinan, atau dengan apa-apa cara yang menyinggung perasaan atau lucah;menggodam mana-mana aspek perkhidmatan; data rasuah; menyebabkan kegusaran kepada pengguna lain; melanggar hak-hak tatasusila mana-mana orang lain; menghantar sebarang bahan pengiklanan atau promosi yang tidak diminta; atau cuba menjejaskan prestasi atau fungsi mana-mana kemudahan komputer atau diakses di seluruh Laman.

Penggunaan Maklumat Dan Bahan

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini disediakan untuk tujuan maklumat umum sahaja, berdasarkan “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”. JOLIEWEN tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung di laman web untuk sebarang tujuan. Oleh itu, sebarang pergantungan yang anda berikan pada maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

JOLIEWEN juga tidak menjamin bahawa laman web ini akan dapat diakses atau tersedia tepat pada masanya, atau akses ke laman web ini tidak akan terganggu atau bebas ralat atau pelayan yang menjadikan laman web ini tersedia bebas daripada virus atau unsur berbahaya yang lain.

Dalam apa jua keadaan, JOLIEWEN tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pihak untuk apa-apa kerugian atau kerosakan, termasuk tanpa had, kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung atau berbangkit, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa pun yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan laman web ini atau mana-mana laman web hiperpautan lain. Dengan terus menggunakan Laman Web ini, anda dianggap telah memahami dan bersetuju dengan penafian yang disebutkan di atas.

Risiko

Menyediakan pembayaran penuh bagi semua jumlah wang yang perlu dibayar berkenaan dengan produk, termasuk caj penghantaran telah dibuat untuk produk yang dibeli, produk akan berada pada risiko anda dari masa penghantaran produk kepada anda; tidak kira sama ada anda benar-benar mengambil penghantaran produk secara fizikal atau tidak.

Pengecualian dan Ganti Rugi

Dengan menggunakan laman sesawang, anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memegang syarikat, pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor, dan wakilnya tidak berbahaya berkenaan dengan apa-apa tuntutan yang timbul daripada pelanggaran perjanjian ini, penggunaan laman web oleh anda, atau apa-apa tindakan yang diambil oleh syarikat sebagai sebahagian daripada penyiasatannya terhadap pelanggaran perjanjian ini yang disyaki atau akibat daripada penemuan atau keputusannya yang melanggar perjanjian ini Berlaku. Ini bermakna anda tidak boleh menyaman atau memulihkan apa-apa ganti rugi daripada syarikat, pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor dan wakilnya akibat keputusannya untuk menghapuskan atau menolak untuk memproses apa-apa maklumat, untuk memberi amaran kepada anda, untuk menggantung atau menamatkan akses anda ke laman web, atau mengambil apa-apa tindakan lain semasa penyiasatan pelanggaran yang disyaki atau akibat kesimpulan syarikat bahawa pelanggaran perjanjian ini telah berlaku. Peruntukan pengecualian dan ganti rugi ini terpakai kepada semua pelanggaran yang diterangkan, hasil daripada, atau dipertimbangkan oleh perjanjian ini.

Terma Tambahan

Bahagian atau halaman tertentu di laman web ini mungkin mengandungi terma dan syarat yang berasingan, yang merupakan tambahan kepada terma dan syarat ini. Sekiranya berlaku konflik, terma dan syarat tambahan akan mentadbir bahagian halaman tersebut.

Undang-undang Yang Mentadbir

Penggunaan laman web ini akan ditadbir oleh semua undang-undang dan peraturan yang terpakai di Malaysia.

Persetujuan

Kami percaya bahawa anda akan bersetuju dengan pemprosesan Data Peribadi anda. Dengan memberikan Data Peribadi anda kepada kami, anda mengisytiharkan bahawa anda telah membaca, memahami dan menerima pernyataan dan terma di sini.

JOLIEWEN berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemas kini atau membuat pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini (“Terma Jualan”) atau mana-mana aspek laman web ini, secara keseluruhan atau sebahagian, dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Penggunaan berterusan laman web ini oleh anda selepas sebarang perubahan kepada Terma dan Syarat ini (“Terma Jualan”) dipaparkan akan dianggap sebagai penerimaan perubahan ini.

© 2022 Joliewen.Hak cipta terpelihara. Direka oleh Go E-Merge